Bæredygtig produktion drevet af Cobot Technologies

Danmark står i spidsen for cobot-teknologier og går i spidsen for innovationer, der revolutionerer industriel praksis på verdensplan. Integrationen af kollaborative industrirobotter (cobots) i små og mellemstore virksomheders (SMV’er) produktionsprocesser er drevet frem af de iboende fordele cobots tilbyder, herunder øgede sikkerhedsforanstaltninger og enestående tilpasningsevne. Implementeringen af cobots til automatisering i SMV-produktionsmiljøer introducerer dog unikke egenskaber og udfordringer. Disse udfordringer stammer fra nødvendigheden af at operere inden for afgrænsede arbejdsområder sammen med menneskelige arbejdere og for at navigere i semistrukturerede eller dynamiske produktionsmiljøer effektivt. 

Slut dig til os, når vi mødes for at forme fremtiden for SMV-produktion ved at udnytte cobotteknologiernes transformative potentiale. Sammen kan vi bane vejen for et mere bæredygtigt, robust og teknologisk avanceret industrilandskab. 

NGIN Automation

Hvornår og hvor: Finlandsgade 21, Nygaard Bygningen 5335, 8200 Aarhus, 20. juni – kl. 9:30-15

Arrangører: Aarhus Universitet, NGIN Automation, Odense Robotics og IDA 

Formål: Det primære formål med dette endagsseminar er at fremme samarbejde og facilitere konstruktiv dialog mellem nøgleinteressenter. Sammen sigter vi efter at udforske de udfordringer og muligheder, der ligger i at udnytte cobot-teknologier til at forbedre bæredygtigheden og modstandsdygtigheden af SMV-produktion. 

Udbytte

 • Seneste videnskabelige tendenser, udfordringer og innovative løsninger inden for cobot-teknologier. 
 • Grundlæggende forståelse af fordelene ved at bruge cobot.
 • Specifikke behov og udfordringer, som SMV’er står over for med at integrere cobots i deres produktionsprocesser. 
 • Danske SMV-produktionsindustriers behov og udfordringer.
 • Cobot-teknologier af danske robotindustrier.
 • Kløfter mellem danske robotteknologier og dansk SMV-produktion.
 • Erfaringer og erfaringer med at integrere cobots i produktionen fra danske produktionsvirksomheder. 

Deltagerprofil

Arrangementet er for dig, der er interesseret i at udvikle SMV-produktionen bæredygtigt gennem cobot-teknologier. Arrangementet vil dække over en bred vifte af deltagere, herunder repræsentanter fra danske SMV’er, erfarne eksperter inden for cobot-integration, ledere fra robotindustrien samt respekterede forskere og undervisere.

Program

09.30-09.45: Velkomst ved institutleder for Mekanik- og Produktion Anders Brandt, AU

09.45-10.45: Forskningsoplæg ved Robotics Group på AU

10.45-11.00: Kort pause – kaffe

11.00-11.30: Oplæg ved Universal Robots

11.30-12.00: Frokost og netværk

12.00-12.30: Oplæg ved Mobile Industrial Robots

12.30-13.00: Oplæg ved Nordbo Robotics

13.00-13.15: Kort pause – kaffe og kage

13.15-13.30: Oplæg ved JLI Vision

13.30-13.45: Oplæg ved Optipeople

13.45-14.15: Oplæg ved NGIN Automation

14.15-15.00: Q&A og farvel

Det endelige program vil blive offentliggjort senest d. 1 juni, hvor de forskellige oplægsholdere også vil blive præsenteret.

Aktiviteter

 • Præsentationer fra Robotics Research Group ved Aarhus Universitet: Dyk ned i de seneste videnskabelige tendenser, udfordringer og innovative løsninger inden for cobot-teknologier.
 • Indsigt fra danske SMV-produktionsindustrier: Få værdifuld indsigt i de specifikke behov og udfordringer, som SMV’er står over for med at integrere cobots i deres produktionsprocesser.
 • Fremvisning af danske robotindustrier: Udforsk en bred vifte af færdigheder og banebrydende teknologier, der tilbydes af integratorer, konsulenter og udbydere inden for den danske robotindustri.
 • Førstehåndserfaringer fra store danske produktionsvirksomheder: Hør førstehåndsberetninger og erfaringer fra store produktionsvirksomheder, som med succes har integreret cobots i deres fremstillingsprocesser.
 • Interaktive diskussioner om samarbejder og fremtidig udvikling: Deltag i dynamiske diskussioner med det formål at skabe samarbejder og kortlægge vejen for fremtidig udvikling inden for cobot-drevet SMV-produktion.
 • Facility Tours: Oplev førstehånds de avancerede faciliteter på NGIN Automation og Aarhus Universitet, der giver et indblik i fremtiden for cobot-teknologier.

Talere

Xuping Zhang, ph.d., lektor, sektionsleder for mekatronik og dynamik, Aarhus Universitet 

Xingyu Yang, postdoc, Aarhus Universitet 

Lasse Wiuff Korsholm, Partner, NGIN Automation A/S 

Tilmeld dig her:

Du kan både tilmelde dig som deltagende virksomhed, der gerne vil holde oplæg, eller blot som deltager til dagen – følg linket nedenunder

https://danish.events/howtointergratecobottechnologyasasemjune20h2024/signup

Vær opmærksomhed på, at alle oplæg og præsentationer vil foregå på engelsk.

Odense Robotics er medfinansieret af Uddannelses- og Forskningsministeriet og Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse.

Har du spørgsmål til eventet, er du mere end velkommen til at kontakte os

Johanne Ruby Nielsen Studentermedhjælper Kommunikation
tlf. 41 41 79 03
mail: jrn@ngin.dk

Amalie Løgstrup Bräuner
Marketing Konsulent

mail: alb@ngin.dk

For english – Read here

Denmark stands at the forefront of cobot technologies, spearheading innovations that are revolutionizing industrial practices worldwide. The integration of collaborative industrial robots (cobots) into the production processes of small and medium-sized enterprises (SMEs) is propelled by the inherent advantages cobots offer, including heightened safety measures and unparalleled adaptability. However, the deployment of cobots for automation within SME production environments introduces unique characteristics and challenges. These challenges stem from the necessity to operate within confined workspaces alongside human workers and to navigate semi-structured or dynamic production environments effectively. 

Join us as we come together to shape the future of SME production, leveraging the transformative potential of cobot technologies. Together, we can pave the way for a more sustainable, resilient, and technologically advanced industrial landscape. 

Aarhus University

When and where: Finlandsgade 21, Nygaard Building 5335, 8200 Aarhus, 20th of June – 9.30-15  

Organizers: Aarhus University, NGIN Automation, Odense Robotics and IDA 

Objectives: The primary objective of this one-day seminar is to foster collaboration and facilitate constructive dialogue among key stakeholders. Together, we aim to explore the challenges and opportunities inherent in leveraging cobot technologies to enhance the sustainability and resilience of SME production. 

Outcome

 • Latest scientific trends, challenges, and innovative solutions in the field of cobot technologies.
 • Basic understanding of the benefits of using the cobot.
 • Specific needs and challenges faced by SMEs in integrating cobots into their production processes.
 • Needs and challenges of Danish SME Production industries.
 • Cobot technologies of Danish robotic industries.
 • Gaps between Danish robotic technologies and Danish SME production.
 • Lessons and experiences of integrating cobots into production from Danish production companies.

Participant profile

Organized by Aarhus University and NGIN Automation, and supported by Odense Robotics, this seminar serves as a pivotal gathering for stakeholders invested in the sustainable and resilient advancement of SME production through cobot technologies. Invited attendees encompass a diverse spectrum of industry professionals, including representatives from Danish SME production industries, seasoned experts from large production companies with a proven track record of successful cobot integration, leaders from the robotic industries, as well as esteemed robotic researchers and educators. 

Program

09.30-09.45: Welcome by the department head of Mechanical and Production Engineering Anders Brandt, AU

09.45-10.45: Research Presentation by the Robotics Group at AU  

10.45-11.00: Short break – coffee

11.00-11.30: Presentation by Universal Robots

11.30-12.00: Luch and networking 

12.00-12.30: Presentation by Mobile Industrial Robots

12.30-13.00: Presentation by Nordbo Robotics

13.00-13.15: Short break – coffee and cake

13.15-13.30: Presentation by JLI Vision

13.30-13.45: Presentation by Optipeople

13.45-14.15: Presentation by NGIN Automation

14.15-15.00: Q&A and goodbye

The final program will be published no later than 1th of June, where the various presenters also will be presented.

Activities

 •  Presentations from the Robotics Research Group at Aarhus University: Delve into the latest scientific trends, challenges, and innovative solutions in the field of cobot technologies. 
 • Insights from Danish SME Production Industries: Gain valuable insights into the specific needs and challenges faced by SMEs in integrating cobots into their production processes.
 • Showcasing Danish Robotic Industries: Explore a diverse array of skills and cutting-edge technologies offered by integrators, consultants, and providers within the Danish robotic industry. 
 • Firsthand Experiences from Danish Large Production Companies: Hear firsthand accounts and lessons learned from large production companies who have successfully integrated cobots into their manufacturing processes.
 • Interactive Discussions on Collaborations and Future Development: Engage in dynamic discussions aimed at forging collaborations and charting the path for future development in the realm of cobot-powered SME production.
 • Facility Tours: Experience firsthand the state-of-the-art facilities at NGIN Automation and Aarhus University, offering a glimpse into the future of cobot technologies. 

Speakers

Xuping Zhang, PhD, Associate Professor, Head of section of Mechatronics and Dynamics, Aarhus University 

Xingyu Yang, postdoc, Aarhus University  

Lasse Wiuff Korsholm, Partner, NGIN Automation A/S 

Sign up here

You can register as a participating company that would like to give a presentation, or simply as a participant for the day – follow the link below

https://danish.events/howtointergratecobottechnologyasasemjune20h2024/signup

Odense Robotics is co-financed by Ministry of Higher Education and Science and the Danish Board of Business Development

If you have any questions about the event, you are more than welcome to contact us

Johanne Ruby Nielsen Student worker Communication
tel. 41 41 79 03
mail: jrn@ngin.dk

Amalie Løgstrup Bräuner
Marketing Konsulent

mail: alb@ngin.dk